Contact information

Yong Chen Ph.D.

Resume

2009-2013School of Life Science and Technology, Huazhong Agricultural University B.S.

2013-2019Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences Ph.D.

2019-PresentSchool of Life Sciences, Tsinghua University Postdoc.

Main Reaearch Fields

Native structural studies on enveloped virus invasion mechanism via cryo-electron tomography, and other biochemical or biophysical techniques.

Selected Publications

1. Yao Hangping#, Song Yutong#, Chen Yong#, Wu Nanping#, Xu Jialu#, Sun Chujie, Zhang Jiaxing, Weng Tianhao, Zhang zheyuan, Wu zhigang, Cheng Linfang, Shi Danrong, Lu xiangyun, Lei jianlin, Max Crispin, Shi Yigong, Li Lanjuan*, Li Sai*(2020). Molecular architecture of the SARS-CoV-2 virus. Cell, 183, 730–738 (# co-first author, *co-corresponding author)

2. Song Xiyong#, Shan Hong#, Zhu Yanping#, Hu Shunlin, Xue Ling, Chen Yong, Ding Wei, Niu Tongxin, Gu Jian, Ouyang Songying*, Shen Qingtao*, Liu Zhi-jie*(2019). Self-capping of nucleoprotein filaments protects Newcastle Disease Virus genome. eLife, 8, e45057

3. Song Xiyong#, Shi Yuejun#, Ding Wei#, Niu Tongxin, Sun Limeng, Tan Yubei, Chen Yong, Shi Jiale, Xiong Qiqi, Huang Xiaojun, Xiao Shaobo, Zhu Yanping, Cheng Chongyun, Fu Zhen, Liu Zhi-jie*, Peng Guiqing*(2020). Cryo-EM analysis of the HCoV-229E spike glycoprotein reavels dynamic prefusion conformational changes. Nature Communications, accepted.